Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Језик - Language

Александар Лома - БИБЛИОГРАФИЈА

Поједини радови доступни су на мрежи.

1978

1. О среским установама у Ваљевској нахији и ван ње 1791–1819. године // Гласник Историјског архива у Ваљеву 12: 135–158

1980

2. Du cri au nom divin. Une parallele théonymique gréco–slave // Жива антика / Antiquité vivante 30/1–2: 257–264 [Резиме: Од крика до божанског имена. Једна грчко–словенска теонимијска паралела]

1981

3. Прилог проучавању античког слоја у хидронимији северозападне Србије // Četrta jugoslovanska onomastična konferenca, Portorož, od 14. do 17. oktobra 1981: Zbornik referatov, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana: 101–113 [Zusammenfassung: Beitrag zur Erforschung der antiken Schicht in der Hydronymie des NW Serbiens]

1982

4. Имена словенских божанстава као антропоними у Срба // Onomastica Jugoslavica 10 (Treća jugoslavenska onomastička konferencija, Dubrovnik, 10–13. listopada 1979: Zbornik referata): 121–124

5. Именски пар Маљен : Повлен // Ономатолошки прилози 3: 155–168 [Zusammenfassung: Das Bergnamenpaar Maljen : Povlen]

6. Ваљевски крај у Првом и Другом српском устанку // Подрињско–колубарски регион, Шабац/Ваљево/Лозница: 91–112

1984

7. Старим путевима. Из средњовековне топонимије ваљевског краја // Ономатолошки прилози 5: 197–209  [Zusammenfassung: *Auf alten Wegen. Aus der mittelalterlichen Toponymie des Gebiets von Valjevo]

1985

8. Данашње српско Подунавље у спеву о Аргонаутима Аполонија Рођанина // Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije (Mostar, 12–15. oktobra 1983.), Posebna izdanja ANUBiH 70, Odjeljenje društvenih nauka 13, Sarajevo: 49–60 [Zusammenfassung: Das heutige serbische Donaugebiet im Argonautenepos des Apollonius Rhodius]

9. Из топонимије Србије [I Видан, II Дримоними на ‑ет у западној Србији, III Јелен‑камен, IV Пилопаћ] // Ономатолошки прилози 6: 105–118 [Zusammenfassung: Aus der Toponymie Serbiens]

10. [превод] Aleksander Gotlib Baumgarten, Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela (Alexander Gottlieb Baumgarten, Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus), Београд.

1986

11. Један усамљени ороним: Оаб // Ономатолошки прилози 7: 159–162 [Zusammenfassung: Oab – ein vereinzelter Bergname]

12. Загорје Стефана Белмужевића – куда је Јанко бежао са Косова // Зборник историјског музеја Србије 23: 13–24 [Zusammenfassung: Das Zagorje des Stefan Belmužević]

1987

13. Неки случајеви дијалекатског преслојења у топонимији северозападне Србије // Зборник шесте југословенске ономастичке конференције (Доњи Милановац, 9–12. октобар 1985), САНУ Научни скупови 37, Одељење језика и књижевности 7, Београд: 155–165 [Zusammenfassung: Einige Fälle der mundartlichen Umschichtung in der Toponymie des nordwestlichen Serbien]

14. Најстарије село у ваљевском крају // Гласник Међуопштинског историјског архива у Ваљеву 22: 7–13 [Résumé: Le village le plus ancien dans la region de Valjevo]

15. Сутелица — Топономастички трагови латинског хришћанства у унутрашњости преднемањићке Србије // Историјски гласник 1987, 1–2: 7–28 [Zusammenfassung: Sutelica — Die toponomastischen Spuren des lateinischen Christentums im Innern des frühmittelalterlichen Serbien]

16. Везана митолошка назвања у топонимији // Ономатолошки прилози 8: 37–50 [Zusammenfassung: Verbundene mythologische Benennungen in der Toponymie]

1988

17. Мислођин и Медођин. Легенда и историјска топономастика // Ономатолошки прилози 9: 165–174 [Zusammenfassung: Mislođin und Medođin. Legende und historische Ortsnamenkunde]

18. Прајезичка метонимија у српским басмама и загонеткама // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 31/1: 37–46 [Zusammenfassung: Die ursprachliche Metonymie in serbischen Beschwörungsformeln und Rätseln]

19. Нека нова размишљања о постанку Ваљева и његовог имена // Напред — Додатак за културу, уметност и науку, Ваљево, год. II 4о (29. 04. 1988): 1–3; 5о (01. 07. 1988): 2

1989

20. Топономастика и археологија. Антички локалитети код Пљеваља и Пријепоља и могући предсловенски остаци у тамошњој топонимији // Ономатолошки прилози 10: 1–32 [Zusammenfassung: Ortsnamenforschung und Archäologie. Die antiken Fundorte bei Pljevlja und Prijepolje und mögliche vorslavische Überreste in der dortigen Toponymie]

21. Село Чрниловац Раваничке повеље // Историјски гласник 1989/1–2: 55–66 [Résumé: Le village médiéval de Črnilov’c]

22. Константин Филозоф о зимском огњу: једна досад незапажена античка референца у старој српској књижевности // Зборник радова са научног скупа Античке студије код Срба одржаног 3–4. јуна 1987. године у Београду и Новом Саду, САНУ, Балканолошки институт, Посебна издања 37, Београд: 185–189 [Zusammenfassung: Konstantin der Philosoph über winterliches Feuer: eine bis heute unbemerkte antike Referenz in der älteren serbischen Literatur]

23. О имену Богородице Левишке // Зборник Филозофског факултета, серија А: Историјске науке 16, Београд: 91–100 [Zusammenfassung: Der Name Bogorodica Leviška]

24. Рибница — митско место // Напред — Додатак за културу, уметност и науку, Ваљево, год. III 18о (29. 12. 1989):  3

1990

25. Позајмљенице из непознатог језика у прасловенском (осврт на књигу:) Georg Holzer, Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen, Јужнословенски филолог XLVI/1990, Београд, стр. 87–122.

26. Рани слојеви хришћанских топонима на старосрпском тлу. Frühe Schichten christlicher Ortsnamen auf altserbischem Boden, Ономатолошки прилози XI/1990, стр. 1–18.

1991

27. Sloveni i Albanci do XII veka u svetlu toponomastike // Становништво словенског поријекла у Албанији (Зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990), Титоград: 279–327

28. Vorslavisches Substrat in der Toponymie Serbiens. Bisherige Ergebnisse, Probleme und Perspektiven weiterer Erforschung // Die Welt der Slaven 36 (n.F. 15) 1–2: 99–139

29. [препев и коментар] Pindar, XIV olimpijska oda // Prevodilačke sveske, list kulturno–jezičke struke Valjevske gimnazije, god. III 4–5о (školska 1990/91), Ваљево: 2–3.

1992

30. Седам Ваљева // Календар „Ваљевац“ за 1993, Ваљево: 47–48

1993

31. Порекло имена Бранковина и нека запажања о топонимији села // Село. Колубара, Подгорина, Тамнава, Качер. Посебно издање Календара „Ваљевац“, Ваљево: 84–87

32. Podunavska prapostojbina Slovena: legenda ili istorijska realnost? (осврт на књигу: О. Н. Трубачев, Этногенез и культура древнейших Славян. Лингвистические исследования, Москва 1991) // Јужнословенски филолог 49: 187–220

33. [Zusammenfassung:] Illyricum slavicum. Das erste Halbjahrtausend des Slaventums auf dem nordwestlichen Balkan im Lichte der Ortsnamenkunde // XI medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé, Bratislava: 666–667 (vgl. 39o).

34. Неки славистички аспекти српске етногенезе // Зборник за славистику 43: 105–126 [Summary: Some Slavistic Aspects of the Serbian Ethnogenesis]

35. Језичка прошлост југоисточне Србије у светлу топономастике // Говори призренско–тимочке области и суседних дијалеката. Зборник реферата са научног скупа (Нишка Бања, 17–20. 6. 1992), Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски језик САНУ у Београду, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш: 107–136 [Zusammenfassung: Die sprachliche Vergangenheit Südostserbiens im Lichte der Ortsnamenforschung]

36. Neue Substratnamen aus Dacia Mediterranea. Ortsnamenkundliche Beiträge zur Sprachgeschichte des serbisch–bulgarischen Grenzgebiets // Linguistique balkanique / Балканско езикознание 36/3: 219–240

1994

37. Врабац на златном крсту — Како је Врачар добио име // Врачарски гласник год. II 5о (јануар–фебруар 1994):  14–15

38. На ушћу Дњепра у Колубару. Стара словенска баштина у географској терминологији ваљевског краја // Календар „Ваљевац“ за 1994: 229–236

39. Illyricum Slavicum. Првих пола миленија словенства на северозападном Балкану у светлу лингвистике // Јужнословенски филолог 50: 139–144 [Zusammenfassung 33o]

40. Дописмено раздобље српскога језика // Вукова задужбина год. VII 25o (март 1994): 4–5

41. Osamnaest vekova u tri slova: toponim Niš kao živi spomenik prošlosti // Н. Богдановић (прир.), У светлу царских градова, Ниш: 7–26

42. Свети Сава и осетски Сафа // Расковник 77–78 (јесен/зима 1994): 120–127

43. [превод] Jozef Šic, Geografska terminologija srpskohrvatskog jezika (J. Schütz, Die geographische Terminologie des Serbokroatischen, Berlin 1957), Београд

44. Једно ишчезло ваљевско село // Историјски архив Ваљево, Гласник 28–29: 179–185 (уп. 48о)

1995

45. Још о географској терминологији северозападне Србије // Календар „Ваљевац“ за 1995: 175–177 (уп. 38о)

46. Име Мионица и сва имена Мионице // Мионица и Мионичани, Ваљево: 7–10 (уп. 48о)

47. Dalje od reči: Rekonstrukcija prajezičkih leksemskih spojeva kao perspektiva slovenske i indoevropske etimologije. I. O slovenskom i dačkom nazivu biljke ‘Verbascum’; II. Neki refleksi ie. korena *dereu‑ u slovenskim jezicima // Јужнословенски филолог 51: 31–58 [Zusammenfassung: Die Rekonstruktion ursprachlicher Fügungen als Perspektive der slavischen und indogermanischen Etymologie]

1996

48. Још око Мионице: 1. Мали Срем; 2. Ропуња // Календар „Ваљевац“ за 1996: 136–139 (уп. 44о, 46о)

49. Окамењена имена. Прилог проучавању предсловенских остатака у оронимији Црне Горе // Наш Језик 31/1–5: 121–132 [Summary: Petrified Names. A Contribution to the Research of Pre–Slavic Relics in the Oronimy of Montenegro]

50. Два словенска назива за црну тополу и Аполон као божански огањ // Кодови словенских култура 1 — Биљке: 23–30 [Summary: Two Slavic Designations of the Black Poplar and Apollo as Divine Fire]

51. Пракосово. Порекло српског јуначког епа у светлу индоевропске компаративистике // М. Детелић (прир.), Од мита до фолка, Лицеум 2, Крагујевац: 52–89

52. Просо // Расковник 85–86 (јесен–зима 1996): 63–66

53. [препев, увод, коментар] Tako je pevao Zaratuštra (Yasna 30) // Prevodilačke sveske, list kulturno–jezičke struke Valjevske gimnazije, god. VIII 16о (školska 1995/96), Ваљево: 6–9

1997

54. Колубара — једна именословна прича // Колубара, Велики народни календар за просту 1997, Ваљево: 29–37

55. Прилог трагању за античким коренима Ваљева // Историјски архив Ваљево, Гласник 31: 5–35 [Summary: The Antique Roots of Valjevo]

56. Српскохрватска географска имена на ‑ина, мн. ‑ине: преглед типова и проблеми класификације // Ономатолошки прилози 13: 1–26 [Zusammenfassung: Die serbokroatischen Ortsnamen auf ‑ina, Pl. ‑ine: Typenübersicht und Klassifikationsprobleme]

57. „Дрвоједи“ // Кодови словенских култура 2 — Храна: 153–162 (Summary: Wood–eaters 182–183)

58. (са Бојаном Крсмановић) Георгије Манијакис, име Γουδέλιος и Пселова „скитска аутономија“ // Зборник радова Византолошког института 36: 233–263 [Résumé: George Maniakès, le nom Γουδέλιος et “l’autonomie scythe” de Michel Psellos]

59. [одреднице] // С. Ћирковић / Р. Михаљчић (прир.), Енциклопедија српске историографије, Београд: Скок, Петар 637а–b, Чајкановић, Веселин 709b–710b

60. (са М. Бјелетић и Ј. Влајић–Поповић) Нивои етимолошке анализе и сегментација одредница у ЕРСЈ // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 40/1: 9–19

61. Ein Barbarengott im Wolkenreich und das Problem der sprachlichen Zugehörigkeit der Triballer (zu Aristoph. Aves 1615c ναβαισατρευ) // Жива антика / Antiquité vivante 47/1–2: 87–110

62. Scythica Euripidea // Зборник Матице српске за класичне студије 1: 135–175 [Summary]

63. Епски лик Краљевића Марка у светлу нове компаративне митологије. Песма Сестра Леке капетана и трагови „трофункционалне идеологије“ у српској епици // Н. Љубинковић (прир.): Марко Краљевић, историја, мит, легенда. Расковник 87–90: 163–204

64. [превод] Аријан, Индија (Ἀρριανοῦ Ἰνδική), Сремски Карловци / Нови Сад

1998

65. [коауторство] Етимолошки одсек Института за српски језик САНУ, Огледна свеска, уредник свеске П. Ивић, аутори М. Бјелетић, Ј. Влајић–Поповић, П. Ивић, А. Лома, С. Петровић и Б. Сикимић (Институт за српски језик САНУ, Библиотека Јужнословенског филолога, н.с. 15), Београд.

66. Качер — слојеви језичког памћења (на маргинама књиге Миодрага Јаћимовића: Качер — предели и људи, Ваљево, ИП Колубара, 1997) // Колубара. Велики народни календар за просту 1998, Ваљево: 161–171

67. Interpretationes Slavicae. Some Early mythological Glosses // Studia mythologica Slavica 1, Ljubljana/Pisa: 45–53 [Резюме: Некоторые ранние мифологические глоссы]

68. Slovoljub ili o širem i užem značenju reči // Lucida intervalla — vanredna sveska

69. Ђавоље кумство // Братство 2: 91–106

70. Древние славянские божества у сербов // Живая старина 17/1: 2–4

71. [дискусија] // XI medzinárodný zjazd slavistov. Bratislava 30. augusta — 8. septembra 1993: Záznamy z diskusie k predneseným referátom, Bratislava: 117, 159–160, 584, 585

72. „Женидба са препрекама“ и ратничка иницијација. Борба са демонским отмичарем невесте и неки епски мотиви истога обредног порекла у компаративној индоевропској перспективи // Кодови словенских култура 3 — Свадба: 196–217 [Summary: The “Obstructed Marriage” and the Warrior Initiation. The fight against a demonic bride–raper and some other epic motifs of the same ritual provenance in the comparative Indo–European perspective 263–265]

73. Лудмер // Српски језик 3/1–2: 13–28 [Zusammenfassung]

74. Вилинске приче испод Маљена // Расковник 93–94 (јесен–зима 1998): 34–43

75. Mundartliche Gliederung des späten Urslavischen und frühe slavische Stammesbildungen. Mit besonderer Rücksicht auf die sorbisch–serbischen Isolexen // J. Rusek / W. Boryś (red.), Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Warszawa: 143–160

1999

76. У потрази за Хромим Дабом // Колубара. Велики народни календар за просту 1999, Ваљево: 196–205

77. К имени фракийского героя Vetespios // Балканские чтения 5 — В поисках «балканского» на Балканах, Тезисы и материалы симпозиума, Москва: 8–10

78. [одредница] Капиште // С. Ћирковић / Р. Михаљчић, Лексикон српског средњег века, Београд: 280b–281b

79. О имену села Лелића // Манастир Св. Николаја — Лелић, Лелић: 19–22 + 106

80. Mitski koreni filozofije: [1] Theîoi ánthropoi – Orfizam i pitagorejstvo: od „tesara reči“ do preteča naučne misli; [2] Pŷr aeízōon – Istočno nadahnuće Heraklitove kosmologije i indoevropski koreni Apolonovog kulta // Lucida Intervalla 7 = id. 25/2002: 7–40

81. „Петлић“, „палидрвце“ или „оплодитељ“? // Кодови словенских култура 4 — Делови тела: 131–144 [Summary: “Cock”, “firestick” or “generator”? 243–245]

82. Ethnogenese heute: Von kollektiver Selbsttäuschung zur Selbsterkennung // Lj. Maksimović / Đ. Kostić (Hrg.), Wissenschaft und Verantwortung, Tagungsberichte des Humboldt–Kolloquiums vom 11. bis 13. September 1998 in Belgrad: 11–20

83. Рефлекси групе -n(ь)n- у српској топонимији // Наш језик 33/1–2: 99–106 [*Summary: Reflexes of the cluster n(ь)n in Serbian toponymy].

84. Ороним Инок и проблем секундарне једнине у словенској топонимији // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 42: 45–58 [Zusammenfassung: Der Bergname Inok und das Problem des sekundären Singulars in der slavischen Ortsnamengebung]

 

2000

85. Прасл. *xaloga < др.–греч. φάλαγγ‑ и скифский nереход f > χ // Этимология 1997–1999: 87–96

86. Serbisches und kroatisches Sprachgut bei Konstantin Porphyrogennetos // Зборник радова Византолошког института 38/1999–2000: 87–161 [Резиме: Српски и хрватски језички материјал код Константина Порфирогенита]

87. „Вивци“ или „нежење“? // Колубара. Велики народни календар за преступну 2000. год., Ваљево: 198–202

88. Дивчибаре — топономастички траг паганског аграрног обреда // Кодови словенских култура 5 — Земљорадња: 146–157 [Summary: Divčibare. A trace of a pagan agrarian rite 163]

89. Skythische Lehnwörter im Slavischen. Versuch einer Problemstellung // Studia etymologica Brunensia 1: 333–350

90. Порекло и изворно значење словенске речи чудо // Д. Ајдачић (ур.): Чудо у словенским културама, Нови Сад: 7–21 [резиме]

91. Die Tadellose und die Unbefleckte. Eine griechisch–iranische mythologische Parallele // Зборник Матице српске за класичне студије 2: 53–56 [Резиме: Беспрекорна и Неокаљана, једна грчко–иранска митолошка паралела]

92. Перинтеграција об-> б- као етимолошки проблем // Јужнословенски филолог 56/1–2: 601–623

93. Ortsnamenkunde als historische Hilfwissenschaft. Errungenschaften und Hypotheken des zwanzigsten Jahrhunderts // U. Hinrichs / U. Büttner (Hrg.), Die Südosteuropa–Wissenschaften im neuen Jahrhundert. Akten der Tagung vom 16–19. 10. 1999 an der Universität Leipzig, Wiesbaden: 171–179

94. О именима расковника и сличних биљака // Расковник 100 (лето 2000): 87–89

95. [приказ] Ranko Matasović, Kultura i književnost Hetita // Лингвистичке актуелности 1/3: 39–40

96. [приказ] О новом издању радова Радослава Бошковића // Зборник Матице српске за књижевност и језик 48/2–3: 615–618

2001

97. Трагом предања: “Тромирје”, некадашњи манастир у Горњем Лајковцу // Колубара. Велики народни календар за просту 2001. год., Ваљево: 122–133

98. Сутиван, сутулија, суноврат. Лексички трагови раног паганско–хришћанског прожимања на старосрпском тлу // М. Детелић (ур.), Култ светих на Балкану (зборник радова) Лицеум 5, Крагујевац: 25–37 [Symmary: Some Lexical Traces of an Early Pagan–Christian Syncretism on the Old Serbian Terrain]

99. Топономастика као изазов // Књижевност и језик 48/1–2: 9–20

100. [одреднице] // С. М. Толстој / Љ. Раденковић, Словенска митологија — Енциклопедијски речник, Београд: самосталне Припегала 448b–449а, Радогост 461аb; допуне уз Белобог 23b, Велес 68b–69а, Волосињи 94b, Дажбог 146аb, Јарила 238b–239а, Јаровит 239b–240а, Мокош 363аb, Переплут 422а, Перун 423аb, Прове 449аb, Род 469b, Сварог 485аb, Свентовит 485b–486b, Семаргл 491b, Стрибог 515а, Триглав 539аb, Тројан 540аb, Хорс 566b–567а, Црнобог 573b–574b

101. Црна крвца. Један древни песнички спој и симболика боја у митолошким осмишљењима људске жртве // Кодови словенских култура 6 — Боје: 152–160 [Summary: Black blood: An ancient poetic formula and colour symbolism in the mythological articulations of human sacrifice] [Version française 134o]

102. Ἄβαρις αἰθροβάτης — vom Feuerpriester zum Luftgänger. Ein Kapitel aus der Geschichte der griechisch–iranischen Sprach-und Geistesbeziehungen // Балканское езикознание / Linguistique balkanique 41/1: 13–23

103. [приказ]: Sprachkontakt und Sprachwandel, XI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Halle/Saale, 17–23. September 2000, Зборник за филологију и лингвистику Матице српске 44/1–2: 229–236.

2002

104. Пракосово. Словенски и индоевропски корени српске епике, Београд  [Summary: Prakosovo. The Slavic and Indo–European Roots of the Serbian Epics, pp. 325–352]

105. Нојева лађа на Белој Стени // Колубара [12], Велики народни календар за просту 2002, Ваљево: 135–143

106. Scytho–Slavica (III). Ursl. *xomǫtъ // J. Rusek / W. Boryś / L. Bednarczuk (red.), Dzieje Słowian w świetle leksyki, pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, Kraków: 161–170

107. Aus der skythisch–sakischen Lehnwortforschung (1. Slav. talogъ ‘Bodensatz’; 2. Gr. λάταξ ‘Biber’; 3. Gr. βόνασος ‘Wisent’; 4. Die türkische Pferdebezeichnung alaša) // Studia Etymologica Cracoviensia 7: 53–65

108. Старосрпски топоним Быт и нека питања супстратних ū–основа // Ономатолошки прилози 15: 171–184 [Zusammenfassung: Der aserb. Ortsname Byt und einige Fragen der substraten ū–Stämme]

109. Слово о Косову и Вуку // Вукова задужбина год. XIV, бр. 61 (децембар 2002): 4

110. Словенска етимологија у индоевропској перспективи // Глас САНУ 394, Одељење језика и књижевности 19: 115–127 [Résumé: L’étymologie slave dans la perspective indo–européenne]

111. Сх. дијал. трсити ‘кресати, крчити’ у словенском и индоевропском контексту // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 45/1–2: 91–107 [Zusammenfassung: Skr. dial. trsiti ‘beschneiden, stutzen, roden’ im gemeinslavischen und indogermanischen Kontext]

112. Some traces of interlinguistic contacts in the Central Balkan mountains // Balkanica 34: 97–103 [Резиме: Неки трагови међујезичких контаката у планинама средишњег Балкана]

113. [превод, допуне литературе, поговор] Manfred Majrhofer, Sanskritska gramatika sa poredbenim objašnjenjima (Manfred Mayrhofer, Sanskrit–Grammatik mit sprachvergleichenden Erläuterungen, Berlin / New–York 1978), Сремски Карловци / Нови Сад

114. [превод, допунске напомене, поговор] Емил Бенвенист, Речник индоевропских установа (E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo–européennes I–II, Paris 1969), Сремски Карловци / Нови Сад

115. [in memoriam] Олег Николајевич Трубачов (1930–2002) // Јужнословенски филолог 58: 173–177

2003

116. [уредник; коаутор са М. Бјелетић, Ј. Влајић–Поповић и Сн. Петровић] Етимолошки речник српског језика. Свеска 1: А–Аш, Београд.

117. Једна српско–украјинска топономастичка паралела — Семегњево : Семигинiв // Наш језик 34 (2002–2003) 3–4:  244–251 [Zusammenfassung: Eine serbisch–ukrainische toponymische Parallele — Semegnjevo : Semygyniv]

118. Пролећна рика дивљег бика // Колубара [13], велики народни календар за просту 2003: 109–113

119. Црква Грачаница код Ваљева — нешто о њеној прошлости и будућности // Ревија Колубара, Ваљево, год. X 106o (фебруар 2003): 24–26

120. Евроазијски степски појас као чинилац језичке и културне прошлости Словена // Зборник Матице српске за славистику 63: 133–148 [Summary: The Eurasian steppe zone as a factor of the linguistic and the cultural history of the Slavs]

121. О имену Вишеград // Земља Павловића. Средњи вијек и период турске владавине, Зборник радова са научног скупа Рогатица 27–29. јуна 2002 (Академија наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови 5, Одјељење друштвених наука 7), Бања Лука / Српско Сарајево: 529–540 [Summary: The name Višegrad]

122. Откуде Ниш? // Ниш и Византија, зборник радова I, Ниш: 15–21 [Summary: Where is Nish from?]

123. Zur frühslavischen Nominalkomposition und ihren indogermanischen Grundlagen, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, Studia etymologica Brunensia 2, Praha 2003, 267–277.

124. Неке српске паралеле источнословенском Вију // Balcanica 32–33/2001–2002: 123–141 [Summary: Some Serbian Parallels to East–Slavic Vij]

125. Калопера Пера, Ваљевски алманах, Свеска IV, Удружење Ваљеваца у Београду, 2003, 11–18.

126. Прасл. *komońь ‘коњ’ // Јужнословенски филолог 59: 35–38 [Summary: Common Slavic *komońь ‘horse’]

127. О једном мање познатом придевском образовању (трагом Радосава Бошковића) // Бр. Остојић (ур.), Пети лингвистички скуп  „Бошковићеви дани“ — радови са научног скупа (Подгорицa, 10–11. октобра 2002. године), Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности: 165–170 [Summary: On a lеss known adjectival formation]

128. Два врана гаврана — Corvus corax у словенској епици. Компаративни поглед // Кодови словенских култура 8 — Птице: 109–132 [Summary: Two black ravens — Corvus corax in Slavic epics. A comparative outlook]

129. Старосрпско вьсь ‘село’ и његови трагови у топонимији // Ономатолошки прилози 16: 1–16 [Zusammenfassung: Aserb. vьsь ‘Dorf’ und seine Spuren in der Toponymie]

130. К этимологии кавказского названия плуга // Этимология 2000–2002, Москва 2003: 233–238

131. [приређивање, предговор, допуне] Joseph Schütz, Der altserbische bergmännische Wortschatz. Sprachgeschichtliche Abhandlung (Посебна издања САНУ DCLIII, Одељење језика и књижевности 54), Београд 2003 [Vorwort 1–3; Nachträge 86–87]

132. [in memoriam] Мирослав Марковић (18. 3. 1919–14. 6. 2001) // Зборник Матице српске за класичне студије 4–5/2002–2003: 215–216

2004

133. Eirénè et Mithra. Aspects cosmologiques et sociologiques de la notion de Paix dans le mythe et la langue // Association Internationale d’Etudes du Sud‑Est‑Européen — Bulletin 32–33–34/2002–2004, Bucarest: 249–256

134. Le sang noir // Ollodagos. Actes de la Societé belge d’études celtiques / Akten van het Belgische Genootschap voor keltische studies, 18: 205–224 [Српска верзија 101o]

135. Ни врач ни врабац, него ђед Радац? // Колубара [14] — велики народни календар за преступну 2004. годину, Ваљево: 174–180

136. ‘Geliebte’, ‘Herrin’, ‘Henne’ oder ‘Mädchen’? // Rocznik Slawisticzny 54: 37–43

137. Веселин Чајкановић — компаративни историчар религије // Saecula Confluentia, Зборник радова са научног скупа посвећеног 120–годишњици наставе класичне филологије на Београдском универзитету одржаног 23. новембра 1995. год.. Београд: 51–65 [Zusammenfassung: Veselin Čajkanović als vergleichender Religionshistoriker]

138. [приређивање] Saecula Confluentia, Зборник радова са научног скупа посвећеног 120–годишњици наставе класичне филологије на Београдском универзитету одржаног 23. новембра 1995. год., Београд, Филозофски факултет

139. Четири топономастичке опаске уз повеље кнеза Лазара // Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности. Научни скуп, Деспотовац 20–21. август 2003, Дани српскога духовног  преображења 11, Деспотовац: 101–109 [Summary: Four toponymic comments on Prince Lazar’s charters]

140. Procopius about the supreme god of the Slavs (Bella VII 14, 23): two critical remarks // Зборник радова Византолошког института 41: 67–70 [Резиме: Прокопије о словенском врховном богу (Bella VII 14, 23): две критичке опаске]

141. Од Теранде до Призрена, од Скарда до Шаре. Топономастика јужне Метохије као огледало њене далеке прошлости // Глас САНУ 398, Одељење језика и књижевности 20: 49–61 [Summary: From Theranda to Prizren, from Skardon to Šarplanina. The toponymy of Southern Metohija as mirroring its remote past]

142. [са М. Бјелетић] Допринос Павла Ивића етимологији и ономастици // Живот и дело академика Павла Ивића, Зборник међународног научног скупа, Суботица / Нови Сад / Београд 2004: 131–140 [Summary: Pavle Ivić’s Contribution to the Etymology and the Onomastics]

143. Димом у небо. Обред спаљивања мртвих у старим и традиционалним културама, са посебним освртом на паганске Словене // Кодови словенских култура 9 — Смрт: 7–64 [Summary: On the smoke to heaven — The cremation rite in ancient and traditional cultures. Its rationalization in the eschatological beliefs of Indo–European peoples, with a special regard to the pagan Slavs]

144. Прасловенска лексика и култура у индоевропском контексту // Предавања из историје језика, Лингвистичке свеске 4, Нови Сад, Филозофски факултет: 15–42

145. На именословним врелима. Осврт на нова издања средњовековних дипломатичких извора // Ономатолошки прилози 17: 459–478

146. Незабелязан досега апелативен рефлекс на праслав. *glazъ в южнославянските езици // Български език 51/4: 5–10

147. [приказ] Atlas altsorbischer Ortsnamentypen 1–5 // Ономатолошки прилози 17: 479–481.

148. [приказ] Љубица Станковска, Суфиксите ‑јь, ‑ьјь, ‑ъ во македонската топонимија // Ономатолошки прилози 17: 481–490

149. [приказ] Xhelal Ylli, Das slavische Lehngut im Albanischen 2. Ortsnamen // Ономатолошки прилози 17: 490–492

150. [приказ] Georg Holzer, Die Slaven im Erlaftal. Eine Namenlandschaft in Niederösterreich, приказ у ОП 17/2004, 492–495.

151. [приказ] Jana Pleskalová, Tvoření nejstarších českých osobních jmen // Ономатолошки прилози 17: 495–496

152. [приказ] Студiï з ономастики та етимологiï, Киив 2003 // Ономатолошки прилози 17: 496–498

153. [приказ] Монументални свеевропски подухват (Atlas Linguarum Europae) // Јужнословенски филолог 60: 199–201

154. [приказ] О „Топонимији Белице“, реч на промоцији књиге Јованке Радић „Топонимија Белице“, у Јагодини 28. јула 2004 // Зборник радова Учитељског факултета у Јагодини 8: 293–299

155. [приказ] Речник српских говора Војводине. Реч на промоцији књиге Речник Српских говора Војводине, свеска 3: Ђ–Ј, одржаној у Матици српској 22. децембра 2003 // Зборник Матице српске за књижевност и језик 52/3: 611–614

2005

156. О качерским именима, још једном // Колубара. Велики народни календар за просту 2005, Ваљево: 209–219

157. Слово о Санковићу // Село Санковић — годишњак, Ваљево: 6–14

158. Из историјске топонимије пљеваљског краја // Гласник Завичајног музеја 4, Пљевља: 9–15 [Summary: From the historical toponymy of the region of Pljevlja]

159. Zur Frage der frühesten griechisch–iranischen Sprachbeziehungen: Gr. κασσίτερος // G. Meiser / O. Hackstein (Hrg.), Sprachkontakt und Sprachwandel. Akten der XI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, 17–23. September 2000, Halle an der Saale, Wiesbaden: 331–340

160. [предговор] Мистерија прага. Обреди прелаза Арнолда ван Генепа на прагу свога другог столећа // Арнолд ван Генеп, Обреди прелаза. Систематско изучавање ритуала, прев. Ј. Лома, Београд: VII–XLI

161. Zur „skythischen“ Etymologie des alttürkischen Titels tarqan, tarχan // Studia Turcologica Cracoviensia 10: 231–237

162. Стара словенска религија: један лични поглед из компаративног угла // Зборник Матице српске за књижевност и језик 53/1–3: 9–27 [Summary: Old Slavic religion: a personal view from a comparativist standpoint]

163. Глаголи *koriti и *kuditi у словенској и српској ономастици // Ономатолошки прилози 18: 21–30 [Zusammenfassung: Die Verben *koriti und *kuditi in der slavischen und serbischen Namengebung]

164. Један поглед у топонимију Црне Горе // Ономатолошки прилози 18: 471–482

165. Соко на граду, врапци у пољу. Именословни пресек кроз прошлост Београда // Даница. Српски народни илустровани календар за годину 2006, Београд: 462–480

166. На именословним врелима II. Осврт на нова издања старосрпских извора // Ономатолошки прилози 18: 457–471

167. [приказ] Виктор Петрович Шульгач, Праслов'янський гидронiмний фонд, Київ 1998 // Ономатолошки прилози 18: 485–496

2006

168. [уредник; коаутор са М. Бјелетић, Ј. Влајић–Поповић, М. Вучковић, М. Ђокић, Сн. Петровић] Етимолошки речник српског језика. Свеска 2: БаБд, Београд.

169. Топономастичка шетња планином Таром // Туристичка валоризација планине Таре, зборник скупа одржаног на Тари 25–26. јуна 2005. године, Београд: 27–37

170. Казивања старога путника. Топоними ваљевског краја у Рачанском поменику // Колубара [16], Велики народни календар за просту 2006, Ваљево: 171–184

171. О имену Кључ. Три могућа закључка // З. Ранковић (прир.), Кључ, Ваљево: 7–11

172. Прасл. *gospodь bogъ // Ad fontes verborum. Исследования по этимологиии и исторической семантике. К. 70–летию Жанны Жановны Варбот, Россиская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова, Москва: 186–192.

173. Drachenkampf, Werbung, Initiation. Ein komparativer Ausblick auf die Vorgeschichte der Siegfriedsage // A. Ebenbauer / J. Keller (Hrg.), 8. Pöchlarner Heldenliedgespräch: Das Nibelungenlied und die europäische Heldendichtung — Symposium des Instituts für Germanistik der Universität Wien und der Nibelungenstadt Pöchlarn, 13. 4. — 17. 4. 2004 (Philologica Germanica 26), Wien: 211–222

174. О топониму Свилеува // Свилеува — годишњак 4: 97–104.

175. Прасл. *mǫžь [на русском] // Studia etymologica Brunensia 3: 195–199 [Summary: Common Slavic *mǫžь ‘man’]

176. Σιμόεις [на српском] // Sobria ebrietas. У спомен на Мирона Флашара, Зборник Филозофског факултета у Београду, Серија А: Историјске науке 20: 103–114 [English summary]

177. Albano–Caucasica pastoralia [in English] // Јужнословенски филолог 62: 31–38 [Резиме на српском]

178. О једном источносрбијанско–западнобугарском дијалектизму (срп. дијал. ивора, буг. дијал. ивер и сл.) // Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу 8: 229–233 [Summary: An East Serbian–West Bulgarian dialectism (Serb. dial. ivora, Bulg. dial. iver and alike)]

179. Osetisch tūlʒ / tolʒæ ‘Eiche’ // Die Sprache 46/1: 112–117

180. [приказ] Александар Николајевич Веселовски, Историјска поетика // Зенит. Магазин за књижевност, уметност и философију, год. I 1о (јун 2006): 86–87

2007

181. Шудиковски камен: досадашња тумачења, смернице за даља размишљања // Милешевски записи 7: 89–102 [Summary: The Shudikova stone. Present interpretations, guidelines for further consideration]

182. Das serbische Personennamensystem // A. Brendler / S. Brendler (Hrg.), Die europäischen Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch, Hamburg: 669–687

183. Етнолингвистичка слика подручја Косова и Метохије у античко доба и у раном средњем веку // Археологија Косова и Метохије — зборник радова, Музеј у Приштини, Београд: 17–31 [English version 197о]

184. Одна славянско–иранская изоглосса в области словосложения: ст.–слав. врътъпъ : н.–перс. girdāb // Этимология 2003–2005: 117–123

185. Homer via van Gennep: Some initiatory themes ih the Odyssey // Зборник Матице српске за класичне студије 9: 21–39 [Резиме: До Хомера преко ван Генепа: неке иницијацијске теме у Одисеји]

186. Serbisch–kroatisch neman ‘Ungeheuer’ // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50: 455–457

187. Two Serbian place names ending in ‑ of Romanian origin: Mriš and Dešiška // Balkanica 38: 57–64

188. *Rěčь, *slovo, *besěda – етимологија и семантичка праисторија // Јужнословенски филолог 64: 199–216 [Summary: *Rěčь, *slovo, *besěda - Etymology and Semantic Prehistory]

189. Два српска дијалекатска архаизма на балтословенском плану: тренсла (и сл.) ‘Prunus padus’, тремесла ‘дијафрагма’ // Словенска етимологија данас — зборник симпозијума одржаног од 5. до 10. септембра 2006. године, Београд: 307–323 [Summary: Two Serbian dialectal archaisms from a Balto–Slavic perspective]

190. [уредник] Словенска етимологија данас — зборник симпозијума одржаног од 5. до 10. септембра 2006. године, Београд

2008

191. [уредник + коаутор са М. Бјелетић, Ј. Влајић–Поповић, М. Вучковић и Сн. Петровић] Етимолошки речник српског језика, Свеска 3: Бe–Бj, Београд

192. Свјатогор и Марко Светогорац // Српско усмено стваралаштво — Зборник радова Института за књижевност и уметност у Београду 3: 69–95 [Summary: Russian Svjatogor and Serbian Mark of the Holy Mountain (Marko Svetogorac)]

193. Стилске и социолингвистичке равни прасловенског језика — речник и творба речи // Зборник Матице српске за славистику 73: 241–257 [Резиме; Summary: Stylistic and Sociolinguistic Levels of Common Slavic — Vocabulary and Word Formation; Доклад; Проспект]

194. Zwischen Schnee und Adlern. Der Bergname Kaukasus und Dazugehöriges // Studia etymologica Cracoviensia 13: 103–117

195. Der Personenname Nemanja: ein neuer Ausblick // Зборник радова Византолошког института 45: 109–115 [Резиме: Лично име Немања: један нови поглед]

196. Бели шатор // Глас САНУ 409, Одељење језика и књижевности 24: 121–130 [Summary: White tent]

197. An Ethnolinguistic Picture of the Kosovo–Metohija Region in Antiquity and the Early Middle Ages // The Archaeology of Kosovo and Metohija, The Priština Museum, Belgrade: 17–31 [Српска верзија 183о].

198. Von Archetypen zu Stereotypen: Die Serben gegenüber Europa // G. Schubert (Hg.), Deutsch‑serbisches Symposium „Serbien in einem zusammenwachsenden Europa: Leitbilder der Moderne in der Diskussion“, Wiesbaden: 43–51

199. Кривой ветер и откуда он подул. К истокам дуалистического понимания ветра и огня в индоевропейских традициях // П. Пипер / Љ. Раденковић (ур.), Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика. У част академика Светлане Толстој, САНУ Одељење језика и књижевности, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија 3: 199–226 [Резиме: Криви ветар и одакле је дунуо. О изворима дуалистичког схватања ветра и ватре у индоевропским традицијама] [Summary: One‑eyed wind and where it came from]

200. Загарачко ушка ‘змија’ и с.–х. б(ј)елоушка ‘Natrix natrix’ // Зборник Института за српски језик САНУ 1: 269–275 [Summary: The word uška ‘snake’ in the vernacular of Zagarač and S.–Cr. b(j)elouška ‘Natrix natrix’]

201. Les chants de l’au–delà. La poésie épique indo‑européenne et les lamentations funéraires // Зборник Матице српске за класичне студије 10: 167–186 [Резиме: Песме с онога света. Индоевропско епско песништво и надгробне тужбалице]

202. Вулканологија и митологија // Кодови словенских култура 10 — Ватра: 262–299 [Summary: *Mythology and volcanology]

2009

203. Др.–серб. брҍнь, -a, -o ‘бренный’ // Studia etymologica Brunensia 6: 223–234 [Summary: Old Serbian brěnь, -a, -o ‘earthen, perishable’]

204. Киљан ‘пободен камен’ — далматоромански остатак на тлу Црне Горе? // Јужнословенски филолог 65: 89–99 [Summary: Kiljan ‘a stone stuck into the ground’ — A Dalmato–Romance relic in Montenegro?]

205. Секундарно -ска у топонимији Србије // Ономатолошки прилози 19–20: 1–13 [Zusammenfassung: Sekundäre Ableitungen auf -ska in der Toponymie Serbiens]

206. На именословним врелима III // Ономатолошки прилози 19–20: 743–754

207. Krieg und Frieden — vom Indogermanischen zum Griechischen // R. Lühr, S. Ziegler (Hrsgg.), Protolanguage and Prehistory. Akten der XII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Krakau, 11. bis 15. Oktober 2004. Wiesbaden 2009: 286–303

208. Сутиван и око њега // Милешевски записи 8: 57–67 [Summary: Sutivan and around it]

209. Scythica Danubina // Studia Indogermanica Lodziensia 6/2005–2009: 63–70 [in English].

210. [приказ] Вања Станишић, Увод у индоевропску филологију, Београд 2006 // Зборник Матице српске за књижевност и језик 57: 215–216

211. [приказ] Иво Тартаља, До праестетике, Сремски Карловци / Нови Сад 2007 // Зборник Матице српске за књижевност и језик 57: 216–219

212. [приказ] Pavle Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, Ljubljana 2006 // Ономатолошки прилози 19–20: 763–764

213. [приказ] Merkujev zbornik, Ljubljana 2007 // Ономатолошки прилози 19–20: 765–767

214. [приказ] A. Brendler / S. Brendler (Hrg.), Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch, Hamburg 2007 // Ономатолошки прилози 19–20: 769–771

2010

215. Altserbisch měropьhь // Slavia 79/1: 81–92

216. Словенски именски слојеви у Банату: преглед досадашњих налаза и преостала питања // М. Матицки, В. Јовић (ур.), Банат кроз векове, Београд, 531–544. [Summary: Slavic onomastic strata in Banat: An overview of present results, the questions remaining]

217. Baltisches Substrat in Serbien? — Flußnamen als Zeugen der Völkerwanderungszeit // Elena Stadnik‑Holzer, Georg Holzer (Hrsgg.), Sprache und Leben der frühmittelalterlichen Slaven. Festschrift für Radoslav Katičić zum 80. Geburtstag. Mit den Beiträgen zu den Scheibbser internationalen sprachhistorischen Tagen II und weiteren Aufsätzen, Peter Lang, Frankfurt am Main (Schriften über Sprachen und Texte Bd. 10), 79–87 

218. Етимологија и дијалектологија у дијахроној перспективи. Из искустава рада на Етимолошком речнику српског језика // Јасмина Грковић-Мејџор / Милорад Радовановић, Теорија дијахронијске лингвистике и проучавање словенских језика(Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности: Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, књ. 4), Београд, 89–101. [Summary: Etymology and dialectology in diachronic perspective. From the experiences of writing the Etymological dictionary of Serbian]

219. О словенском рају // Годишњак катедре за српску књижевност са југословенским књижевностима 5: 143‑152 [Summary: Slavic paradise reconsidered]

220. Из топонимии древней Скифии – в поисках страны будинов // Вопросы ономастики 2010/1 (8): 5–17 [Summary: Looking for the land of the Boudinoi. A toponomastic research in ancient Scythia 174]

221. Праиндоевропски глагол и словенска етимологија // Јужнословенски филолог 66: 279–291 [Summary: Proto Indo European verb and Slavic etymology]

222. Proto‑Slavic *bystrъ or *brystrъ? // W Stulecie Rocznika Slawistycznego (= Polska Akademia Umiejetności, Krakowskie Studia Slawistyczne I), Kraków, 197–206 [Sztreszczenie: Prasłowiański *bystrъ czy brystrъ 206]

2011

223. Le nom du millet et le problème de la satémisation incomplète en balto slave // D. Petit (éd.), Langues baltiques, langues slaves, Paris, 237–249

224. Mahābhārata and Serbian Kosovo cycle: the IndoEuropean heritage // Z. Šmitek (ed.), Southern Slavs and India. Relations in Oral Tradition, SAMPARK, Calcuta, 58–74

225. Namenkundliches zur skythischen Abstammungssage // Studia etymologica Cracoviensia 16, Kraków 2011, 76–92

226. Старосрпски топоним Чрњегојно и могућности ономастичких увида у друштвену историју префеудалног доба // Косово и Метохија у цивилизацијским токовима. Међународни тематски зборник. Књига 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица 2011, 133143 [Summary: Old Serbian place name Črnjegojno. Onomastic insights into the social history of the pre‑feudal age 142–143]

227. Топономастичка сведочанства Бањске хрисовуље // Повеља краља Милутина манастиру Бањска — Светостефанска хрисовуља, прир. Ђорђе Трифуновић, Београд 2011, II 179–194

228. Святогор та Марко святогорець // Сучасна зарубіжна етнологія. Антологія, Том 2, Київ 2011, 302–314 192 [превод на украјински бр. 192]

229. [са Светланом Лома] Два средњобосанска топонима Солун, Лабун и топографски динамизам римске Далмације // Ономатолошки прилози 21: 1–12 [Summary: Two Mid‑Bosnian toponyms: Solun, Labun and the topographic dynamism of Roman Dalmatia 12–14]

230. На именословним врелима IV. Осврт на нова издања старосрпских извора // Ономатолошки прилози 21: 429–433

231. Поглед у словеначку топонимију // Ономатолошки прилози 21: 434–452 

232. Језичке старине Полимља и Потарја — сведочанства старосрпских повеља // Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија. Зборник радова, Беране / Београд, 187–198 [Summary: Linguistic antiquities of the Lim‑Tara region – the evidence from Old Serbian charters 197–198]

2012

233. О имену села Паштрића // Колубара [22]. Велики народни календар за преступну 2012, Ваљево, 145–153

234. Archaism vs Innovation, Composition vs. Derivation. A contribution to the study of territorial variation and chronological segmentation within the Proto‑Slavic vocabulary // M. Furlan / A. Šivic‑Dular (ur.), Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010, Ljubljana, 151–161 [Резюме: Архаизм и инновация, словосложение и словопроиздводство. К изучению территориальной вариантности и хронологического расслоения праславянского лексического фонда 161]

235. Vom Indogermanischen zum Slavischen und zurück. Probleme und Perspektiven einer vertiefenden Wortforschung im Bereich der slavischen Sprachen // Methods of Etymological Practice, ed. by B. Vykipel & V. Boček, Praha (= Studia etymologica Brunensia 14), 83–96

236. (са Јасном Влајић‑Поповић) The Common Slavic *gotovъ reconsidered // Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, ed. by Ilona Janyšková & Helena Karliková, Praha  (Studia etymologica Brunensia 15, 103–111) [Резиме: Још једном о словенском *gotovъ]

237. Пештер — пећина од песка? // Милешевски записи 9, 59–71 [Summary: Pešter — a cave made of sand? 71]

238. К проблеме раннеславянских иранизмов // Этимология 2009–2011, Москва, 189­­–201.

239. Späte Parallelentwicklungen oder frühe Isoglossen? // Slawistyka 12, Gdańsk, 45–51.

2013

240. Топонимија Бањске хрисовуље. Ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именских образаца (САНУ, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Библиотека Ономатолошких прилога, књ. 2), Београд, 388 стр. [Summary: The toponymy of the Banjska monastery’s foundation charter. A step towards compiling a dictionary of Old Serbian place names. A contribution to a better knowledge of Common Slavic onomastic patterns 382–386

241. Старосрпска топономастичка грађа у Миклошичеву нацрту словенске ономастике // Miklosichiana bicentenaria. Зборник у част двеста година од рођења Ф. Миклошича, Београд, 187–225.

242. Непричава, (не)допричана прича // Колубара [23]. Велики народни календар за просту 2013, Ваљево, 79–84.

243. (са Мартом Бјелетић) Сон, смерть, судьба. Наблюдения над прасл. *mora, *mara // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира: К юбилею С. М. Толстой,  Москва, 56–75.

244. (са Мартом Бјелетић) Ивићева етимолошка „жица“ // Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, ур. М. Бјелетић, Београд, 21–29 [= 142o]

245. (са Мартом Бјелетић и Јасном Влајић‑Поповић) Методолошки приступ и структура одреднице // Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, ур. М. Бјелетић, Београд, 65–75 [= 60o]

246. Од индоевропског до словенског и назад // Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, ур. М. Бјелетић, Београд, 155–166 [превод 235o]

247. Београдски етимолошки пројекти и њихов компаративистички значај // Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, ур. М. Бјелетић, 175–182.

248. Дуготрајан и далекосежан подухват // Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, ур. М. Бјелетић, Београд, 192–194.

249. Ишчитавање прошлости из језика // Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, ур. М. Бјелетић, Београд,  205–208.

250. Београдска етимолошка школа // Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, ур. М. Бјелетић, Београд, 211–214.

2014

251. Незнани Лашко и лажни Власи // Колубара [24]. Велики народни календар за просту 2014, Ваљево, 117–124.

252. Историјска топонимија Рудничког краја // Рудник — шапат висина, Службени гласник, Београд 2014, 537–571.

253. У Будима у бијела града. Прилог истраживању старине епског десетерца // Промишљање традиције. Фолклорна и литерарна истраживања. Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу, Институт за књижевност и уметност, Београд 2014, 49–62.

254. Zu einigen skythischen Glossen // Lucida intervalla, 43/2014: 7–18.

255. Свети Сава и облакогонци // Зборник радова Византолошког института 50/2013, Београд 2014: 987–1024 [Summary: St. Sava and the cloudchasers, 1022–1024].

256. (Rezension) Sebrané spisy Václava Machka. T. I–II. Praha: Lídové noviny, 2011, 2296 S. // Wiener Slavistisches Jahrbuch, N.F., 2/2014: 272–276.

257. Прасл. *rog ‘видети, гледати’? // M. Jakubowicz, B. Raszewska‑Żurek (red.), Studia Borysiana. Etymologica diachronica Slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, Warszawa 2014, 73–85 [Summary: Common Slavic *rog‑ ‘to see, to look’?, 84–85].

258. Зашто је писменост штетна, и како премостити смрт? Оглед из упоредне историје религија (Приступна беседа одржана 22. маја 2013. год. у САНУ) // Глас САНУ CDXXII, Одељење језика и књижевности књ. 29, 29–37 [Summary: Why is literacy harmful and how to bridge the death. An essay in the comparative history of religions, 36–37].

259. Die Belgrader etymologischen Projekte und ihre indogermanistische Relevanz // Bettina Bock / Maria Kozianka (Hrsg.), Schleichers Erben. 200 Jahre Forschung zum Baltischen und Slawischen, Hamburg 2014, 133–142 (уп. 243).

260. Прилог расветљавању једног тамног дијалектизма: (х)обер ‘креста, брдски гребен’ // Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу 13, 265–277.

261. Затурени кључеви прошлости — класична филологија у Срба некад и сад // З. С. Мирковић / М. Миленковић (ур.), Век и по Велике школе у Београду (1863–2013), Београд 2014, 47–55 [Summary: Mislaid keys to the past — the Classical Philology among the Serbs once and today, 54–55]

262. Веселин Чајкановић, упоредни историчар религија // Легенде Београдског универзитета: Хуго Клајн, Веселин Чајкановић, Радомир Д. Лукић, Војин Матић. Зборник предавања одржаних у Универзитетској библиотеци у периоду 2006–2008, приредиле Марија Вранић Игњачевић и Драгана Столић, Београд 2014, 152–156.

263. Нада тврда као челик // Језик данас, Нови Сад, година X, број 1–2, 37–39.

2015

264. Вила — олицетворенное неистовство, или что‑то другое? // I. Janyšková / H. Karlíková (ed.), Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014 (= Studia etymologica Brunensia 18), Praha 2015, 245–269 [Abstract: Vila — an embodiment of fury, or something else? 245; Резиме: Вила — отеловљена махнитост, или нешто друго? 268]

265. Two Black Ravens. Corvus Corax in Slavic Epics – a Comparative Outlook // Epic Formula – A Balkan Perspective, ed. by Mirjana Detelić and Lidija Delić, Belgrade 2015, 83–109 (cf. 128).

266. Језичка и етничка прошлост Старе Србије у светлу топономастике // Први балкански рат 1912–1913 — историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства (Научни скупови САНУ књ. CXLVIII, Одељење историјских наука књ. 35), Београд, 259–273 [Summary: Old Serbia’s linguistic and ethnic past in the light of the toponymic evidence pp. 272–273].

267. Грозни виногради и рујно вино // Језик данас, Нови Сад, година XI, број 3–4, 22–27.

268. Еще раз о призраках: во сне, наяву, в этимологии (серб., болг. неведа, серб. авед, ав(иј)ест, авет, укр. диал. я́вида, русск. диал. я́видь, лит. óvaidas) // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. IV Этимoлогия, Москва 2015, 230–242.

269. Од Светог Саве до Вука. Сведочанства српског народног језика // Научни скуп Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), Научни скупови CLVI, Одељење језика и књижевности књ. 27, САНУ, 87–96.

270. Топоними Крушевског поменика // Милешевски записи 10: 27–39.

271. Стсрп. стльпь : рус. дијал. столп, столб ‘деоница пољопривредног земљишта’ // У простору лингвистичке славистике. Зборник научних радова поводом 65 година живота академика Предрага Пипера, ур. Љ. Поповић, Д. Војводић, М. Номаћи, Београд, Филолошки факултет, 445–470 [Summary: Old Serbian stlp : Russian dialect stolp, stolb ‘a plot of agricultural land’ 470].

272. Zu einigen mittelalterlichen Amtsbezeichnungen in der Toponymie Serbiens // Linguistica 55/1, Ljubljana, 241–249 [Summary: Some medieval titles in the toponumy of Serbia 248, Povzetek: O nekaterih srednjeveških uradniških nazivih v toponimiji Srbije 248–249].

273. Златни бор и рујно вино // Ономатолошки прилози 22: 1–16.

274. На именословним врелима V, Ономатолошки прилози 22: 741–754.

275. 36 odrednica o iranskoj religiji // A. Bošković, Z. Jovanović, M. Vukomanović (ur.). Rečnik božanstava i mitskih ličnosti sveta, Beograd, Službeni glasnik.

276. Bridges of war and tin routes: πόλεμος and κασσίτερος again // 1st International Conference on Greek Etymology, Thessaloniki Nov. 5–6th 2015, Abstracts, 5.

277. Веселин Чајкановић // Милош Ковић (прир.), Срби 1903–1914. Историја идеја, Београд, 749–761.

2016

278. Семољ — име // Књижевно дело Мира Вуксановића. Зборник радова с Округлог стола, Билећа, 18. IX 2015, I 107–123.

279. Из работы над этимологическим словарем сербского языка. Этимологии вверх дном // B. Vykypel / V. Boček (edd.), Perspectives of Slavonic Etymology, Studia etymologica Brunensia 19, Praha, 89–104.

280. How St. Maurice became a black man? // Studia classica anniversaria. 70 years of the Institute of Classical Studies, Book of Abstracts, Faculty of Philosophy, Skopje, November 22–23, 2016, 19–20.

281. О Вишеградима и Тарама, још једном // Милешевски записи 11, 41–57 [Summary: The names Višegrad and Tara once again, 57].

282. О имену Срби // Д. Ајдачић (ур.), Срби и српско. Зборник радова, Алма, Београд, 7–18. 

283. Имена у српским владарским породицама до почетка XIII века // Стефан Немања – преподобни Симеон Мироточиви, Беране – Београд, 25–32 [Summary: Names in Serbian ruling families until the early 13th century 32].

284. Један Ибар мање, један Дабар више // Ономатолошки прилози 23, 1–26 [Zusammenfassung: Ein Ibar weniger, ein Dabar mehr 25–26]

285. На именословним врелима VI // Ономатолошки прилози 23, 531–534.

2017

286. Четрдесет година Ономатолошких прилога // Трибина библиотеке САНУ, ур. М. Вуксановић, година V, број 5, Београд, 208–214.

287. Mineralogie und Mythologie. Aus den iranisch‑griechischen Lehnwortbeziehungen // M. Németh, B. Podolak, M. Urban (edd.), Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the occasion of his 60th birthday, 383–407.

288. Bridges of war and tin routes: Once again on πόλεμος and κασσίτερος // Chr. Tzitzilis / G. Papanastassiou, Greek etymology, Thessaloniki, Aristotle university, 135–145.

289. К вопросу о и.‑е. *‑tro‑, *‑dhro‑ в праславянском // Jezikoslovni zapiski 23/2, 75–101.

290. Из историјске топонимије старе Мачве // Ономатолошки прилози 24, 1–18.

291. На именословним врелима VII // Ономатолошки прилози 24, 225–229.

2018

292. Цвијићева Насеља // Трибина библиотеке САНУ, ур. М. Вуксановић, година VI, број 6, Београд, 30–34.